John the Apostle on Patmos by Jacopo Vignali.

John the Apostle on Patmos by Jacopo Vignali. dans images sacrée 800px-Jacopo_vignali%2C_san_giovanni_evangelista_a_patmos
https://en.wikipedia.org/wiki/Patmos

Laisser un commentaire